Info

BRF BROTORP

Styrelsen informerar

Hänt mycket på Brf Brotorp 2020


Parkeringsprojektet

Ett stort projekt har genomförts och de gamla kallgaragen har ersatts av ett nytt garage som också har parkeringar på taket. Föreningens beslut med bygget har inneburit mycket jobb och kostat en rejäl slant. Men det har samtidigt löst många problem. 


Som steg 2 i projektet så har p-platserna längs långhuset gjorts om. P-platserna har asfalteras om samt breddats. Del i projektet har varit installation av föreningens första laddstolpar. Ännu ett steg i att göra föreningen grönare. 


Solcellsprojektet

Under sommaren 2020 har föreningen installerat solceller på några av föreningens tak. Installationen godkändes i september och har sedan dess producerat el åt föreningen. 

Ännu ett steg i att göra föreningen grönare.


Värmen

Ett tredje större projekt har inletts och det är gäller föreningens system för värme. I första steget har värmeväxlare och pumpar i källaren på Kransvägen 198 bytts ut. Bytet gav störningar i tillgången på varmvatten under en period. Men nu har vi en ny effektivare växlare och pump som ska hålla i många år framöver.

Projektet kommer fortsätta under 2021 och är ännu ett steg i att göra föreningen grönare.


Corona

Precis som allt annat i samhället har föreningen påverkats mycket av covid-19 viruset. 

För oss har det bland annat inneburit en helt annan version av föreningsfesten och andra fysiska träffar. Men det har även inneburit en ökad samhörighet inom förening till exempel genom att grannar ställt upp och hjälpt varandra.


Nya grannar

Under året har vi fått flera ny grannar. Snittet på försäljningarna är 21 995 kr/kvm. Motsvarande 2019 var 18 603 kr/kvm


Händer ännu mer 2021….  


Värmen

Värmeprojektet kommer fortsätta under 2021. Arbetet kommer bland annat innebära asbestsanering, byte av ventiler till ledningar i källaren men även byte av alla termostater och ventiler på element i lägenheterna. Arbetet är en del i underhållsplanen för föreningens fastigheter.


Avfallshanteringen

Det kommer göras ett arbete för att se över vårt sätt att hantera vårt avfall och vår återvinning. Anledningen är dels beslutetet om att hanteringen med svart och vitt påse kommer fasas ut inom Borås stad. Men även för väntat nationellt beslut om fastighetsnära insamling. Vi har redan fastighetsnära insamling men ofta är behållarna fulla eller området stökigt.


Corona

Vi hoppas nog alla på ett annat läge med Coronan och att vi kan ha vanlig….

… årsstämma

… föreningsdag vår och höst

… gårdsfest

… glöggmingel

… allt annat som kan dyka upp


Lägenhetsbesiktning

Egentligen är det dags för de återkommande lägenhetsbesiktningarna. Men just nu genomför HSB inte detta arbete, på grund av pandemin. Så arbetet skjuts på men kommer genomföras när det är möjligt. 


Radonmätning

För 10 år sedan genomfördes en mätning av radon i våra lägenheter. Föreningen är skyldig att återkommande genomföra mätningen, anledningen är markradon.

Kommer innebära att två “pucka” med mätare kommer ställas ut i de lägenheter där mätningen görs. 


Framtidens laddstolpar

Styrelsen förutsätter att behovet av laddstolpar för elbilar kommer att öka. Vi kommer därför jobba med ett projekt för att utreda vilka av föreningens parkeringar lämpar sig bäst. Detta så planeringen är klart när behovet uppstår. 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Solcellerna

Solcellerna är nu godkända och igång och producerar,

Vill du se produktionen så finns det här.


Kallelse till extra föreningsstämma!

Medlemmarna i HSB Brf Brotorp kallas härmed till extra föreningsstämma.

Stämman kommer genomföras den 13 september 2020 klockan 17,00. Vi kommer träffas i det nya garaget.


Kallelsen hittar ni här. Kallelsen finns också på tavlorna, föreningens Facebook och i utskriven på papper på kontoret.

Styrelsen för HSB Brf Brotorp hälsar er välkomna.


Projektinformation - nya garaget

Läs mer här. Klicka på bilden som kommer om du vill ha dokumentet i PDF.

Nr 6 v 37 - v 39

Nr 5 v 34 - v 36

Nr 4 v 26 - v 32

Nr 3 v 24 - v 26

Nr 2 v 22 - v 24

Nr 1 v 20 - v 22


Nya avgifter för p-platser

Under måndagen, 8 juni, kommer det delas ut brev i områdets alla områden angående de nya avgifterna för parkeringar på området.

Läs det här.


2020-05-29: Komplettering

Värmen stängs av tisdag 2/6 till och med torsdag 11/6.

Kallvatten stängs av torsdag 11/6 mellan 08:00-10:00

Varmvatten stängs av torsdag 11/6 mellan 08:00-17:00

 

 

Bokning av tvättstugor är spärrad under hela torsdagen 11/6.


KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Komplettering 2020-05-15: Tyvärr har tryckfelsnisse varit framme i protokollet som lämnats ut. Valberedningens förslag till styrelsemedlemmar gäller i styrelsearbete i 2 år. Finns i punkt 17B.HSB bostadsrättsförening BRF Brotorp kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Efter tillfällig lagändring så uppmanar styrelsen medlemmarna att använda möjligheten att poströsta och inte delta fysiskt. 


Poströst ska göras på det formulär som delas ut till alla brevlådor på området. Formuläret ska senast lämnas i föreningens brevlåda på Kransvägen 198 senast kl 9,00 den 30 maj 2020. Har du frågor om poströstningen så kontakta styrelsen via info@brfbrotorp.se eller genom att kontakta någon i styrelse.


Datum/tid: 2020-05-30 klockan 10,00

Plats: Föreningslokalen för den som väljer att inte poströsta.


Du som trots Corona läget väljer att delta fysiskt på stämman vill vi att ni meddelar styrelsen detta. Kan göras genom e-post till info@brfbrotorp.se eller genom att kontakta någon i styrelsen. 


Dagordning


 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare, samt en ersättare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning, samt en ersättare
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. Genomgång av revisorernas berättelse
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 18. Presentation av HSB-ledamot 
 19. Beslut om antal revisorer och suppleant
 20. Val av revisor/er och suppleant
 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
 25. Föreningsstämmans avslutande//Styrelsen


Garageprojektet

1 april så kommer arbetet med rivningen av kallgaragen att påbörjas. Ni som har plats i kallgaragen har fått information om detta tidigare. 


Staketet inkl grind som ska användas vid de tillfälliga parkeringarna på Kransmossen kommer monteras 24 mars. Efter samtal med Borås Stad så har området för parkeringen ändrats något, för att undvika de blötaste delarna.


För att underlätta för er som ska tömma sina garage har styrelsen finns det nu container samt insamling av farligt avfall vid kallgaragen

 I containern slängs vanligt avfall. Farligt avfall ska ställas i något av de 2 skåpen, följ skyltningen som finns i dem. Behållarna för farligt avfall kommer vara öppna 8 - 20.


OBS: Dessa containrar är tänkta för de som ska tömma garagen. För övriga medlemmar kommer det finnas en container i samband med föreningsdagen vår.


Efter mötena om garagen har styrelsen gått vidare och kommer ordna tätare besök av Securitas på den tillfälliga parkeringen. Styrelsen har även beställt en låsbar container för delar av det som idag förvaras i garagen. Det som ställs där är för långtidsförvaring, kommer inte öppnas.


OBS: Lämnas något i kallgaragen kommer den som hyr garaget att faktureras.


Boka upp i kalendern


Föreningsdag vår - 9 maj - mer information kommer närmare


Gårdsfest - 22 augusti - mer information kommer närmare


Skillnad på förslag och motion

Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till din styrelse i bostadsrättsföreningen. Till årsstämman däremot ska du skriva en motion.

Skillnaden mellan förslag och motion ligger främst i storleken på det som det gäller. Mer löpande saker kan du lämna till styrelsen under hela året. Motioner är större ärenden.


Så här skriver du en motion

 1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
 2. Skriv vad ärendet handlar om.
 3. Avsluta motionen med att föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
 4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
 5. Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse.

Tänk på att det är styrelsen i din förening som tar hand om löpande frågor som rör förvaltning.

Från HSB.se


Ny avgift 2020

Från 1 januari 2020 kommer månadsavgiften att höjas med 2,5 %.

Orsaken till höjningen är ökade kostnader för föreningen. Till exempel höjs kostnaden för fjärrvärmen, avfallshanteringen och avgiften vatten & avlopp. Även kommande investeringar och reparationer påverkar. 


Elpriset på kommande fakturor kommer vara anpassat till höjda elpriser från leverantören och är nu 1,46 per kwh. 


Med vänliga hälsningar

Styrelsen


Glöggmingel och julklapp 

Årets julklapp delas ut i samband med glöggmingel den 15 decembet (samma dag som extrastämman). Vi ses vid den stora grillstugan kl 16,30. Styrelsen finns sedan på plats ca 1 timme.


Årets julklapp är betydligt tyngre än de senaste åren. Behöver du bärhjälp så löser vi det. Styrelsen har satsat på en annan sorts present än de tidigare åren och hoppas att många av er har möjlighet att komma ut och träffas en stund samt få med dig presenten.

Kan du inte hämta presenten den 15 december kommer den finnas att hämta hos vicevärden de kommande 2 tillfällena.Återvinning av pappersförpackningar

Behållarna för återvinning av förpackningar används flitigt. Den för pappersförpackningar blir oftast full bara några dagar efter tömningen. Styrelsen har därför beslutat öka antalet tömningar av de behållarna. Så framöver kommer de tömmas två gånger per vecka, måndag och torsdag.

Glöm inte att platta till förpackningarna så behållarna inte fylls snabbare än nödvändigt.


P-platser

Föreningen har idag 167 p-platser inklusive garage för medlemmar och 16 platser för besökare. 

P-platserna hyrs av medlemmarna och hör alltså inte till lägenhet. Innebär att parkeringsplatsen inte ingår om bostadsrätten säljs. Föreningens policy är att de medlemmar som bor i en lägenhet ska kunna hyra en p-plats. Om det finns P-platser “över” kan sedan de få hyra en andra p-plats. 


Föreningens policy är även att de medlemmar som hyr p-platser ska göra det för att de har egen bil (äger eller disponerar) det vill säga inte hyra bara för gäster att använda. Hyr man en andra p-plats så ska man ha två egna bilar.


Nytt garage

Arbetet med projektet för att bygga nytt garage, där kall garagen är idag, går framåt. Provborrning har genomförts på området och visar inga problem för bygget. 


Under v 42 har offertförfrågan för garageprojektet skickas ut. Om allt går som planerat så kommer det genomföras en extrastämma den 30 november klockan 14,00. Mer information och kallelse till stämman kommer längre fram men boka gärna upp tiden i din kalender redan nu. 


Kontaktuppgifter

Styrelse och HSB behöver ha tillgång till korrekta kontaktuppgifter till alla medlemmar. Detta för att kunna kontakta medlemmar till exempel vid akuta händelser som vattenläckor och bränder.

Du kan själv se och ändra dina kontaktuppgifter via HSB portalen. Här kan du logga in med användar id och kod (om du har detta för portalen) men det fungerar även med Bankid.

Har du inte möjlighet att själv kolla och ändra kontaktuppgifterna så kontakta vicevärden, René.

Under dagen för gårdsfesten, den 24 augusti, kommer även Lars i styrelsen kunna hjälpa dig kolla dina uppgifter.

Telefonnummer och ev e-postadress behöver vara rätt.


--------------------------------

Tidigare soprum

Vicevärden, René, håller på med en inventering av de tidigare soprummen. Har du ett av dessa som förråd behöver du kontakta René.


--------------------------------

Bokning av föreningslokalen

Styrelsen har fått önskemål om att göra föreningslokalen mer tillgänglig, genom att ändra tiderna som man kan boka den. Idag görs bokningen på 24 h, kl 14,00-14,00.

Från den 15 juni bokas lokalen nu i 3 olika pass.

8,00 - 14,00

14,00 - 20,00

20,00 - 8,00


Övernattningslägenheten bokas fortfarande i 24h pass.


--------------------------------

Bastun


När du använder bastun så förväntas du lämna den städad och i god ordning. Kom ihåg att avlägsna hår från brunnarna i duschen.


På grund av brandskyddsreglerna så startas inte bastun automatiskt utan det måste göras manuellt. Efter start så tar det ca 30 minuter för bastun att komma upp i 90 grader. Därför är det möjligt att boka 2 timmar efter varandra i bastun. I bokningssystemet kan du även se om passet innan det du bokat också är bokat, då är ju chansen stor att bastun redan är varm.


Bastun startas med knapp på väggen i duschrummet, precis utanför dörren in till bastun.


Ser du i bokningssystemet att bastun inte är bokad efter dig kan du även stänga av den här.


--------------------------------

BRF Brotorps återbrukshylla

Sedan en tid har en av våra medlemmar ordnat med en återbrukshylla i källargången utanför föreningslokalen. Här kan du som har saker du inte använder, men som du tror någon annan skulle ha användning för, lämna dem. Är det större saker så sätt upp en lapp.


Läs igenom och följ reglerna som finns på hyllan så hoppas vi att detta fungerar väl.


För er som inte bor i det huset går det att komma in mellan 17 och 19 eller när ni bokat någon av lokalerna i det huset.
--------------------------------


Du som medlem i HSB har rätt att lämna en eller flera motioner till årsstämman. Dessa kallas för motion. En motion ska behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.                           


Skillnad på förslag och motion


Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till din styrelse i bostadsrättsföreningen. Till årsstämman däremot ska du skriva en motion.


Skillnaden mellan förslag och motion ligger främst i storleken på det som det gäller. Mer löpande saker kan du lämna till styrelsen under hela året. Motioner är större ärenden.


Så här skriver du en motion

1.Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.


2.Skriv vad ärendet handlar om.


3.Avsluta motionen med att föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.


4.Skriv under dokumentet med ditt namn.


5.Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse.Tänk på att det är styrelsen i din förening som tar hand om löpande frågor som rör förvaltning.

                                        Från HSB.se


--------------------------------

Kameror i källaren

De senaste åren har föreningen haft problem med inbrott i källarförråden och som en följd av detta har föreningen beslutat installera kameraövervakning i källarutrymmena.

Som tidigare informerats om så behövs inget tillstånd för kameraövervakning eftersom det bara är en begränsad krets (de boende på området) som har tillgång till lokalerna.

Arbetet kommer att påbörjas under v 2 och kommer innebära att alla externa dörrar till källaren kommer bevakas.Sammanfattning 2018


Å så har ännu ett år passerat och ett nytt ligger framför oss. Som vanligt har det hänt mycket spännande inom Brf Brotorp. Här kommer en liten sammanfattning av några av de saker som hänt och lite om vad som kommer under 2019.


Gårdsfest

Helt enligt föreningens traditioner ordnades det en gårdsfest på området den 25 augusti. Kockesset var tillbaka och serverade god mat. Tyvärr hade vi otur med vädret och årets bouleturnering fick avbrytas och fortsätta vid senare tillfälle.


Fiber

Föreningen har under slutat av året tecknat ett kollektivt avtal med Telia och fått fiber indragen i alla lägenheter.  I avtalet ingår bredband, tv och bredbandstelefoni. Några av medlemmarna har fått lämna in anmärkningar på monteringen av fibern men tjänsterna har det bara kommit positiva kommentarer kring. 


Bastu

Renoveringen av föreningens bastu har precis innan jul blivit färdig. Så nu är det ny inredning i bastun, duschutrymmet samt i omklädningsdelen. Tekniken i bastun har även uppdaterats så nu är det möjligt att boka bastun 9 – 21, men bastun behöver startas av den som ska basta, om ingen annan bastar precis innan.


Lekplatsrenovering

Den ena av lekplatserna har renoverats och anpassats för föreningens mindre barn. Under början av 2019 planeras det för renovering även av den andra lekplatsen.


Cykelförråd

Inom området har det under slutet av året byggts två cykelförråd. Det är fortfarande kvar att monteras lås, sedumtak och lite markarbete runtomkring.


Projekt 2019

Inom föreningen pågår arbete med att förbereda flera större projekt som ska genomföras framöver.

-Kallgaragen är i mycket dåligt skick och behöver antingen renoveras eller ersättas. Styrelsen jobbar med olika förslag.

-Olika modeller av elbilar blir allt vanligare. Styrelsen håller därför på och utreder möjligheterna att installera laddplatser på området.

-Montering av solceller håller på att utredas både för att kunna sänka föreningens energikostnader samt jobba vidare som grön förening. Ansökan om statligt stöd har lämnats in till Länsstyrelsen.

-Gymmet och vicevärdskontoret ska renoveras. Inte helt klart hur ännu men tanken är att gymmet ska bli större.

-Köket i föreningslokalen ska renoveras. Planen är att montera nya skåp, diskmaskin och bardisk mellan kök och resten av lokalen.


Löpande arbete

Utöver de stora projekten så pågår det hela tiden löpande arbete inom föreningen.

Fakturor ska godkännas, gården ska städas, möten ska genomföras, blommor ska planteras o vattnas, avtal tecknas o följas upp, borden dukas till fest. Listan kan som vanligt göras lång. Stort tack till alla er som hjälper till och alla er som bor på området och gör vår förening till vad den är.


--------------------------------

Arbeta åt föreningen?

Under rubriken" Arbete åt föreningen" på vår informationssida beskrivs hur du som medlem kan bidra med arbete åt föreningen. Sådant arbete betalas med f.n 150 kronor i timmen. Denna s.k projektgrupp består idag av 4 personer. Vi vill gärna utöka denna grupp med någon ytterligare person.Kontakta i så fall någon i styrelsen. Utöver nyttan du gör får du dessutom lite trevligt umgänge och kamratskap.


Återvinning

Vid återvinningsstationen finner ni nu två behållare för plastförpackningar. Dessa kommer tömmas varannan vecka. Anledningen till förändringen är Borås Energi och Miljösavgiftssystem som gör kostnaden lägre med detta upplägg.

Ni finner även tre behållare för glasförpackningar. Två för färgat och en för ofärgat. Orsaken är att glasbehållarna flera gånger blivit överfulla.

Helst ska ju naturligtvis glaset sorteras i färgat resp färgat. Men blir behållarna fulla så gör det mindre skada att det blir blandat i den färgade.

Kom också ihåg att återvinningen är till för förpackningar av olika slag. Cyckelslangar, plastblommor med mera ska inte slängas där.

Vill du läsa mer om hur olika saker ska återvinnas kan du läsa om det på Borås Energi och Miljöshemsida eller i deras app "Sortera smart"


Tipsa från medlem i föreningen

https://www.allabrf.se/ finns en kostadsfri tjänst som ger en samlad beskrivning av bostadsrättsföreningar till exempel ekonomi, försäljningar och beskrivning av området. Tjänsten kan till exempel vara till hjälp vid försäljning av lägenhet.


Kameror i källarutrymmen

De senaste åren har källarlokaler i området utsatts för sju inbrott. Som en följd av detta utreder styrelsen möjligheten att installera kameraövervakning av ytterdörrarna i källarutrymmen. Eftersom det är ett område som bara en begränsad krets (de boende på området) har tillgång till behövs inget tillstånd för kameraövervakning.

 

Inom området har det även utförts två vandaliseringar samt en husbil har blivit stulen.Folkbokföringen

Efter bytet av dörrar uppmärksammades att numreringen av lägenheter inte följde lantmäteriets riktlinjer. Uppe i ena hörnet av lägenhetsdörren finns det nu en liten skylt med lägenhetens numer. Alla boende behöver se över sin folkbokföring och säkerställa att det är rätt. Har du tillgång till e-legitimation kollar du enklast folkbokföringen via Skatteverkets hemsida. Där kan du, om du vill, även passa på att använda deras tjänst för att spärra adressändring på andra sätt än med e-legitimation.


Har du inte e-legitimation kan du kolla din folkbokföringsadress genom att se vilken adress som det står på post du får från t ex myndigheter eller från din bank, de brukar hämta adressen från folkbokföringen.

Internt, inom föreningen, är det fortfarande föreningens numrering som används. Lägenhetsnummer 1 – 151.


Enligt lantmäteriets riktlinjer är lägenhetsnumret fyrsiffrigt. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet sätts till 10. Även om ett våningsplan skulle ligga en halvtrappa upp från entrén, räknas det som entréplan.

Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12 etc. och nedanför 09, 08 etc. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar numreringen med 1101 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols.


Brf Brotorp på Facebook

Föreningen har en sluten Facebook grupp "Brf Brotorp" som vi som bor på området kan gå med i. I gruppen kan man sedan enkelt ha kontakt med flera av sina grannar.


Kontakt Info.


Brf Brotorp

HSB Göta: 077 - 110 10 30

Vicevärden: 010 - 442 37 36

Felanmälan: 077 - 110 10 30 (dygnet runt)