Info

Styrelsen har fått en fråga kring årsredovisningen

Vi är en förening som tillsammans äger brf brotorp. Insyn i föreningens ekonomi borde vara öppet för oss medlemmar i viss mån. Vi har innan efterlyst transparens gällande föreningens finanser. Styrelsen har inte varit emot detta. När man läser årsredovisningen lyser transparensen med sin frånvaro.

Ingenstans finns specificerat  vad de olika miljonprojekt som har pågått under de sista åren har kostat i slutändan. Hur har dessa finansierats?Ex. Hur har solcells projektet finansierats?  Jag tror att det är fler än oss som tycker det är dåligt redovisat och specificerat. Nu är jag mycket medveten om att det inte är styrelsen som skriver årsredovisningen men det måste ju finnas möjlighet att förändra sättet att redovisa för medlemmarnas bästa.

 

Tacksam för återkoppling

 

Lena och Robert Söderström Stattin


Svar

Den av styrelsen undertecknade och utsända förvaltningsberättelse följer god redovisningssed och de rutiner som HSB arbetar med.

 Av den utsända förvaltnings berättelsen framgår att föreningen vid ingången till 2020 hade lån på 10.065.000 kronor (sid 7). Vid utgången av 2020 var motsvarande belopp 24.608.000 (sid 12). Under året hade omtecknats lån på 10.265.000 ( från tidigare Danske bank inkl tidigare checkräkningskredit 200.000 kronor) samt nytecknats lån på 5.700.000 och 9.000.000 i SBAB. På samma sida framgår också vad den kommande amorteringen per år kommer att vara nämligen 514.000 kronor( motsvarar 2 % av lånebeloppet. Av samma tabell framgår också vad lånebeloppen var vid utgången av 2020. Orsaken till de upptagna lånen var att finansiera nyinvesteringarna.

Av förvaltningsberättelsen framgår inte vad investeringarna har kostat. Vid närmare genomgång av utgiftsposterna kan vi konstatera att det nya P-däcket har kostat 12.360.532 kronor inkl moms.

Solcellsprojektet har vid motsvarande genomgång kostade 3.369.976 kronor inkl moms. Till detta har vi fått statsbidrag på 690.923 kronor inkl moms.

Ombyggnaden av P-platser långhuset samt motorvärmare i kallgarage jämte laddstolpar långhus resp. kallagarge kostade 1.267.923 kronor inkl moms. För att finansiera det fick vi statsbidrag på 173.750 kronor 

Styrelsen 1 maj 2021


Årsredovisning 2020

Nu finns årsredovisningen för 2020 att läsa här.

Kopior kommer finnas på kontoret snart, troligen under vecka 16.


Dags för stämma 2021

Formuläret för poströstning kommer delas ut i slutet av april.


Kallelsen i PDF, klicka på ikonen i övre högra hörnet på sidan som öppnas om du vill ha kallelsen i PDF.


KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA BRF BROTORP

Styrelsen i HSB BRF Brotorp har den 31 mars 2021, beslutat att ordinarie föreningsstämma söndag den 9 maj 2021 ska genomföras med enbart poströstning för att minska risken för smittspridning av covid-19.

 

Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro med enbart poströstning och att utomstående inte ska ha rätt att närvara.


Poströst ska göras på det formulär som kommer delas ut till alla brevlådor på området. Formuläret ska senast lämnas i föreningens brevlåda på Kransvägen 198 senast kl 08.00 den 8 maj 2021. Har du frågor om poströstningen så kontakta styrelsen via info@brfbrotorp.se eller genom att kontakta någon i styrelsen. 

När det gäller styrelsens upplysningsplikt, gäller frågor som rör årsredovisningen, kan medlem lämna fråga skriftligt till styrelsen senast 27 april. Lämnas i föreningens brevlåda på Kransvägen 198 eller skickas till info@brfbrotorp.se 

 

Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 4 maj före stämman och kommer att:

 

 • Skickas till medlem som ställt frågan 
 • Publiceras på föreningens hemsida 
 • I mån av utrymme på tavlorna i trapphusen


De som har funktionärsroll på stämman samlas söndag den 9 maj kl 10.00 vid vicevärdskontoret.Dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. Genomgång av revisorernas berättelse
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15. Beslut om arvoden för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda  som valts av föreningsstämman samt medlemmar som jobbar åt föreningen
 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter
 18. Presentation av HSB-ledamot 
 19. Beslut om antal revisorer och suppleant
 20. Val av revisor/er
 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
 25. Föreningsstämmans avslutande//StyrelsenHänt mycket på Brf Brotorp 2020


Parkeringsprojektet

Ett stort projekt har genomförts och de gamla kallgaragen har ersatts av ett nytt garage som också har parkeringar på taket. Föreningens beslut med bygget har inneburit mycket jobb och kostat en rejäl slant. Men det har samtidigt löst många problem. 


Som steg 2 i projektet så har p-platserna längs långhuset gjorts om. P-platserna har asfalteras om samt breddats. Del i projektet har varit installation av föreningens första laddstolpar. Ännu ett steg i att göra föreningen grönare. 


Solcellsprojektet

Under sommaren 2020 har föreningen installerat solceller på några av föreningens tak. Installationen godkändes i september och har sedan dess producerat el åt föreningen. 

Ännu ett steg i att göra föreningen grönare.


Värmen

Ett tredje större projekt har inletts och det är gäller föreningens system för värme. I första steget har värmeväxlare och pumpar i källaren på Kransvägen 198 bytts ut. Bytet gav störningar i tillgången på varmvatten under en period. Men nu har vi en ny effektivare växlare och pump som ska hålla i många år framöver.

Projektet kommer fortsätta under 2021 och är ännu ett steg i att göra föreningen grönare.


Corona

Precis som allt annat i samhället har föreningen påverkats mycket av covid-19 viruset. 

För oss har det bland annat inneburit en helt annan version av föreningsfesten och andra fysiska träffar. Men det har även inneburit en ökad samhörighet inom förening till exempel genom att grannar ställt upp och hjälpt varandra.


Nya grannar

Under året har vi fått flera ny grannar. Snittet på försäljningarna är 21 995 kr/kvm. Motsvarande 2019 var 18 603 kr/kvm


Händer ännu mer 2021….  


Värmen

Värmeprojektet kommer fortsätta under 2021. Arbetet kommer bland annat innebära asbestsanering, byte av ventiler till ledningar i källaren men även byte av alla termostater och ventiler på element i lägenheterna. Arbetet är en del i underhållsplanen för föreningens fastigheter.


Avfallshanteringen

Det kommer göras ett arbete för att se över vårt sätt att hantera vårt avfall och vår återvinning. Anledningen är dels beslutetet om att hanteringen med svart och vitt påse kommer fasas ut inom Borås stad. Men även för väntat nationellt beslut om fastighetsnära insamling. Vi har redan fastighetsnära insamling men ofta är behållarna fulla eller området stökigt.


Corona

Vi hoppas nog alla på ett annat läge med Coronan och att vi kan ha vanlig….

… årsstämma

… föreningsdag vår och höst

… gårdsfest

… glöggmingel

… allt annat som kan dyka upp


Lägenhetsbesiktning

Egentligen är det dags för de återkommande lägenhetsbesiktningarna. Men just nu genomför HSB inte detta arbete, på grund av pandemin. Så arbetet skjuts på men kommer genomföras när det är möjligt. 


Radonmätning

För 10 år sedan genomfördes en mätning av radon i våra lägenheter. Föreningen är skyldig att återkommande genomföra mätningen, anledningen är markradon.

Kommer innebära att två “pucka” med mätare kommer ställas ut i de lägenheter där mätningen görs. 


Framtidens laddstolpar

Styrelsen förutsätter att behovet av laddstolpar för elbilar kommer att öka. Vi kommer därför jobba med ett projekt för att utreda vilka av föreningens parkeringar lämpar sig bäst. Detta så planeringen är klart när behovet uppstår. 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Solcellerna

Solcellerna är nu godkända och igång och producerar,

Vill du se produktionen så finns det här.


Nya avgifter för p-platser

Under måndagen, 8 juni, kommer det delas ut brev i områdets alla områden angående de nya avgifterna för parkeringar på området.

Läs det här.Skillnad på förslag och motion

Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till din styrelse i bostadsrättsföreningen. Till årsstämman däremot ska du skriva en motion.

Skillnaden mellan förslag och motion ligger främst i storleken på det som det gäller. Mer löpande saker kan du lämna till styrelsen under hela året. Motioner är större ärenden.


Så här skriver du en motion

 1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
 2. Skriv vad ärendet handlar om.
 3. Avsluta motionen med att föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
 4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
 5. Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse.

Tänk på att det är styrelsen i din förening som tar hand om löpande frågor som rör förvaltning.

Från HSB.se


Kontaktuppgifter

Styrelse och HSB behöver ha tillgång till korrekta kontaktuppgifter till alla medlemmar. Detta för att kunna kontakta medlemmar till exempel vid akuta händelser som vattenläckor och bränder.

Du kan själv se och ändra dina kontaktuppgifter via HSB portalen. Här kan du logga in med användar id och kod (om du har detta för portalen) men det fungerar även med Bankid.

Har du inte möjlighet att själv kolla och ändra kontaktuppgifterna så kontakta vicevärden, René.

Under dagen för gårdsfesten, den 24 augusti, kommer även Lars i styrelsen kunna hjälpa dig kolla dina uppgifter.

Telefonnummer och ev e-postadress behöver vara rätt.


--------------------------------

Bastun


När du använder bastun så förväntas du lämna den städad och i god ordning. Kom ihåg att avlägsna hår från brunnarna i duschen.


På grund av brandskyddsreglerna så startas inte bastun automatiskt utan det måste göras manuellt. Efter start så tar det ca 30 minuter för bastun att komma upp i 90 grader. Därför är det möjligt att boka 2 timmar efter varandra i bastun. I bokningssystemet kan du även se om passet innan det du bokat också är bokat, då är ju chansen stor att bastun redan är varm.


Bastun startas med knapp på väggen i duschrummet, precis utanför dörren in till bastun.


Ser du i bokningssystemet att bastun inte är bokad efter dig kan du även stänga av den här.


--------------------------------

BRF Brotorps återbrukshylla

Sedan en tid har en av våra medlemmar ordnat med en återbrukshylla i källargången utanför föreningslokalen. Här kan du som har saker du inte använder, men som du tror någon annan skulle ha användning för, lämna dem. Är det större saker så sätt upp en lapp.


Läs igenom och följ reglerna som finns på hyllan så hoppas vi att detta fungerar väl.


För er som inte bor i det huset går det att komma in mellan 17 och 19 eller när ni bokat någon av lokalerna i det huset.
--------------------------------


Du som medlem i HSB har rätt att lämna en eller flera motioner till årsstämman. Dessa kallas för motion. En motion ska behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.                           


Skillnad på förslag och motion


Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till din styrelse i bostadsrättsföreningen. Till årsstämman däremot ska du skriva en motion.


Skillnaden mellan förslag och motion ligger främst i storleken på det som det gäller. Mer löpande saker kan du lämna till styrelsen under hela året. Motioner är större ärenden.


Så här skriver du en motion

1.Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.


2.Skriv vad ärendet handlar om.


3.Avsluta motionen med att föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.


4.Skriv under dokumentet med ditt namn.


5.Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse.Tänk på att det är styrelsen i din förening som tar hand om löpande frågor som rör förvaltning.

                                        Från HSB.se


--------------------------------

Kameror i källaren

De senaste åren har föreningen haft problem med inbrott i källarförråden och som en följd av detta har föreningen beslutat installera kameraövervakning i källarutrymmena.

Som tidigare informerats om så behövs inget tillstånd för kameraövervakning eftersom det bara är en begränsad krets (de boende på området) som har tillgång till lokalerna.

Arbetet kommer att påbörjas under v 2 och kommer innebära att alla externa dörrar till källaren kommer bevakas.Tipsa från medlem i föreningen

https://www.allabrf.se/ finns en kostadsfri tjänst som ger en samlad beskrivning av bostadsrättsföreningar till exempel ekonomi, försäljningar och beskrivning av området. Tjänsten kan till exempel vara till hjälp vid försäljning av lägenhet.


Kameror i källarutrymmen

De senaste åren har källarlokaler i området utsatts för sju inbrott. Som en följd av detta utreder styrelsen möjligheten att installera kameraövervakning av ytterdörrarna i källarutrymmen. Eftersom det är ett område som bara en begränsad krets (de boende på området) har tillgång till behövs inget tillstånd för kameraövervakning.

 

Inom området har det även utförts två vandaliseringar samt en husbil har blivit stulen.


Folkbokföringen

Efter bytet av dörrar uppmärksammades att numreringen av lägenheter inte följde lantmäteriets riktlinjer. Uppe i ena hörnet av lägenhetsdörren finns det nu en liten skylt med lägenhetens numer. Alla boende behöver se över sin folkbokföring och säkerställa att det är rätt. Har du tillgång till e-legitimation kollar du enklast folkbokföringen via Skatteverkets hemsida. Där kan du, om du vill, även passa på att använda deras tjänst för att spärra adressändring på andra sätt än med e-legitimation.


Har du inte e-legitimation kan du kolla din folkbokföringsadress genom att se vilken adress som det står på post du får från t ex myndigheter eller från din bank, de brukar hämta adressen från folkbokföringen.

Internt, inom föreningen, är det fortfarande föreningens numrering som används. Lägenhetsnummer 1 – 151.


Enligt lantmäteriets riktlinjer är lägenhetsnumret fyrsiffrigt. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet sätts till 10. Även om ett våningsplan skulle ligga en halvtrappa upp från entrén, räknas det som entréplan.

Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12 etc. och nedanför 09, 08 etc. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar numreringen med 1101 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols.


Brf Brotorp på Facebook

Föreningen har en sluten Facebook grupp "Brf Brotorp" som vi som bor på området kan gå med i. I gruppen kan man sedan enkelt ha kontakt med flera av sina grannar.