Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning


En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättsinnehavaren själv skall bo permanent i lägenheten. Dock kan situationer uppstå om man för en viss tid inte kan bo i lägenheten, t ex vid arbete eller studier på annan ort. Bostadsrättslagen ger anvisningar om i vilka fall andrahandsuthyrning kan respektive skall beviljas. Inom den ramen måste i varje enskilt fall styrelsen eller, i sista hand, hyresnämnden ge tillstånd för en andrahandsuthyrning.


Vid försäljning av bostadsrätten kan innehavaren ibland befara att det kommer att dra ut på tiden innan man har funnit en köpare. Då har begäran om andrahandsuthyrning vid ett par tillfällen kommit till styrelsen. Bostadsrättsinnehavaren måste först anlita mäklare för försäljningen och om detta misslyckas kan styrelsen ta ställning till andrahandsuthyrning.


En bostadsrättsinnehavare kan således inte utan styrelsens medgivande hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. Som  bostadsrättsinnehavare måste man också tänka på att det alltid är denne som har ansvaret för lägenheten och betalning av månadsavgift.


För andrahandsuthyrning tas en avgift ut av föreningen på 10 % av prisbasbeloppet.


Prisbasbeloppet enligt www.scb.se


Prisbasbeloppet enligt från www.scb.se

“Prisbasbeloppet" (tidigare basbeloppet) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (2010:110). Beräkningarna görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår. Mellan 1960 och 1981 fastställdes basbeloppet för en månad i sänder på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget två månader tidigare. Prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundratal kronor."
Uppdaterad: 2022-05-28