VVS-installationer

VVS-installationer


På grund av de omfattande och dyra skador som kan uppstå även vid ett ganska obetydligt läckage måste du låta fackman utföra alla arbeten med vatten- värme- och avloppsledningar. Om du avser att göra ändringar i din lägenhets VVS-installationer måste du i förväg inhämta styrelsens godkännande.


Äldre blandare i kök, tvätt- och badrum har man tidigare fått utbytt på föreningens bekostnad om de varit utslitna. Föreningen har bekostat byte till standardmodell, om man velat ha en mer påkostad modell fick man själv svara för hela kostnaden. Detta är en fråga som styrelsen behandlar just nu då stadgarna håller på att skrivas om. (23-04-11)


När du själv anskaffar blandare måste den vara av modell som är godkänd enligt Svensk Byggnorm.


Möjlighet till lägenhetsindividuell avstängning av vatten finns inte i den ursprungliga fastighetsinstallationen.

I samband med renoveringsarbeten kan du få avstängningsventiler installerade på föreningens bekostnad.


Stamventiler för vattenavstängning finns i ledningssystemet som är draget i taket i källargångarna. Varje grupp av stamventiler kan omfatta mer än en lägenhet. Stamventilernas placering framgår av de gula skyltar med texten ”Stamventiler”, som sitter på vägg i omedelbar anslutning till ventilerna. På skyltarna finns angivet vilka lägenhetsnummer som ingår i ventilgruppen.


Som bostadsrättsinnehavare är du skyldig att känna till var stamventilerna för din lägenhet finns.


Vid akut vattenläckage är det viktigt att så snabbt som möjligt stänga av vattnet


Gå genast ner till källaren.


I ögonhöjd mitt emot dörren mellan trapphus och källargång finns en gul skylt som visar om du skall gå till vänster eller höger.


Stege för att kunna nå ventilerna finns i markerat elmätarskåp eller på annan markerad plats i din källargång.


Stäng samtliga ventiler i din stam genom att vrida handtaget så att det står vinkelrätt mot röret.


Du skall också omgående meddela vicevärd, styrelsemedlem eller fastighetsjour.

Givetvis skall du också meddela de grannar som påverkas av vattenavstängningen.


Uppdaterad: 2023-04-11