Svar på motioner 2022

Svar på motioner 2022


Svar på motion 1      Infotavlan på Webben
Styrelsen beslutar föreslå stämman att bifalla motionen. Felanmälan redan inlämnad till Passera.


Svar på motion 2      Avgiften för biltvätten
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen och att avgiften kvarstår med 20kr/gång. Det är en avgift baserad på vattenförbrukning, bruk av oljeavskiljare och slitage av utrustning. Dessutom får även boende i radhusen nyttja tvätten.


Svar på motion 3      Trappa mellan 170-172
Styrelsen har tidigare övervägt att bygga om trappan och om möjligt få den rullator och barnvagnsvänlig men inte fattat något beslut. Styrelsen föreslår stämman att uppdraga åt styrelsen att undersöka möjligheten att omändra trappan.


Svar på motion 4      Städning av tvättstugan
Styrelsens bestämda uppfattning är att den som brukat tvättstugan skall städa efter sig och föreslår stämman att besluta avslå motionen


Svar på motion 5      Utvändig plattgång mellan 176 och 178
Styrelsen föreslår stämman besluta bifalla motionen och uppdraga åt styrelsen att utföra erforderligt reparationsarbete.


Svar på motion 6      Källardörr 170
I en annan motion har motionären föreslagit att området mellan 170 och 172 skall byggas om med en annan trapp. Styrelsen har ställt sig bakom det förslaget till stämman och utreda hur det kan ske. Den i denna motion berörda stödmuren får inarbetas i det förslaget. I övrigt föreslås motionen avslagen.


Svar på motion 7      Renoveringsjobb lägenheter
Enligt nuvarande regler är det tillåtet att bedriva renoveringsarbete vardagar mellan 08.00-20.00 lördag-söndag 10.00-18.00 samt förbjudet på storhelger. Grannar skall genom anslag meddelas när arbete skall ske. Styrelsen föreslår ingen ändring och föreslår stämman att avslå motionen


Svar på motion 8      Utbyggnad av fler laddstationer i garage/ovanpå garaget
För närvarande kan föreningen erbjuda 12 laddmöjligheter. Styrelsen följer utvecklingen och noterar att 3 laddmöjligheter är outhyrda. Elförsörjningen till det nämnda garaget är begränsat. Därför har styrelsen planerat att nästa utbyggnad kommer att ske i anslutning till vicevärdskontoret för att undvika dyra och nya ledningar som kan mata tillräcklig ström till garaget. Det är kortare sträckor till vicevärdskontoret. Beträffande prissättning föreslår styrelsen ingen förändring och föreslår därför att motionen avslås i övrigt följer styrelsen utvecklingen och kommer i takt med ökad efterfrågan bygga ut laddmöjligheterna.


Svar på motion 9      Inglasade balkonger
2006 beslutade en extra stämma att glasa in 120 balkonger jämte att plattsätta uteplatser vid marklägenheter. Finansieringen skedde genom att en speciell balkongavgift 205-260 kronor infördes där inglasningen skedde och en avgift för marklägenheterna skedde med 100 kronor. Som grund användes vad vi kan finna en beräknad investeringskostnad varierande mellan 23.800 -30.000 per balkong. Förmodligen användes de berörda andelstalen också som grund för denna prissättning.


Under 2014 inkommer synpunkter till föreningen att prissättningen av balkongerna är orättvisa. Dåvarande styrelse låter grundläggande utreda eventuell orättvis prissättning.

Styrelsen föreslog 2015 års stämma att avvakta och inte vidtaga någon åtgärd. Vid detta tillfälle var frågan också uppe att föreslå en ny andelsräkning. Förekom också olika uppgifter om när balkongerna genom den uttagna avgiften skulle vara betalda.


Under 2019 väcks på nytt frågan om balkongavgifterna då med sikte på uppgifter förekommit att balkongavgifter skulle ha inbringat så mycket pengar att de skulle vara betalda efter 15 år. Efter mer utredande beslöt styrelsen därför att att balkongavgifter skulle slopas i den budget som beslutades att gälla för 2022. Detta kunde göras utan någon avgiftshöjning. Styrelsen har förståelse för att avgiftssättningen för balkongerna har upplevts som orättvisa. 


Nu är avgiften borta. Att då som motionären föreslå en godtycklig avgift för att kompensera en upplevd orättvisa som funnits i 15 år är inte förenligt med några stadgar.
Styrelsen föreslår därför stämman att avslå motionen


Svar på motion 10      Tvättstuga
Bra om aggregaten kan bytas ut till effektivare och energisnålare. Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen och uppdrag åt styrelsen att undersöka en lösning